Info deelname

Rock around the Jukebox Experience 15-16 oktober 2016

Om deel te nemen aan dit evenement hebben mensen uit Nederland en België een verplichting van een abonnement op het magazine Memory lane van ‘De Jukebox Fanaat’ (overige landen niet).
De inschrijfformulieren worden met het magazine meegestuurd op die manier kunnen we de deelname kosten aantrekkelijk houden. Na inschrijving ontvangt u een rekening /afwijzing eind juli. 
Wilt u meer info over het abonnement met alle voordelen kijk dan op www.jukeboxfanaat.nl bij Memory lane magazine. Voor meer info mail info@jukeboxfanaat.nl of bel ons +31(0)73-5218889
Deelnameprijzen:
Standruimte: 0 - 40 m² prijs € 3,50 per m² (inclusief 2 entreebewijzen en 1 parkeerkaart)
Van 41 - 60 m² prijs € 3,00 per m² (inclusief 3 entreebewijzen en 1 parkeerkaart)
Vanaf 61 m² prijs € 2,50 per m² (inclusief 4 entreebewijzen en 2 parkeerkaarten)
Elektra aansluiting met 1 groep per stand €40,00 (per extra groep €20,00) Tafels in stand €5,00 per stuk       
Tafel van 3 meter inclusief zitruimte € 45,00 - elektra aansluiting per deelnemer €15,00
Per deelnemer ongeacht het aantal tafels 2 entreebewijzen en 1 parkeerkaart
Prijs extra entreebewijs €15,00 - prijs extra parkeerkaart €6,00
Club/presentatie prijs in overleg

Reglement voor deelnemers ingaande 01-05-2016
De verkoopwaar dient aan de 50s, 60s en 70s stijl te voldoen. Deelname is uitsluitend voor beide dagen.
Het is niet toegestaan om:
Onderverhuur te plegen, op het terrein van Autotron te overnachten, reclame te maken voor andere evenementen zonder toestemming van de organisatoren, nieuwe jukeboxonderdelen die te koop zijn bij Jukebox Parts Service te verkopen of reclame ervoor te maken. 

Goederen bevinden zich in het beursgebouw of bijbehorende terreinen voor rekening en risico van de deelnemer. De organisatoren belasten zich niet met het verzekeren daarvan. De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor schade uit welke oorzaak dan ook ontstaan aan goederen of personen veroorzaakt door of in verband met het deelnemen aan het evenement. Evenmin zijn de organisatoren aansprakelijk voor schade van derden, veroorzaakt door het gebruik van de stand door de deelnemer of zijn personeel. De deelnemer vrijwaart de organisatoren voor vorderingen van derden uit deze hoofde. De deelnemer is aansprakelijk voor en is verplicht verzekerd te zijn tegen alle schade die door toedoen of nalatigheid van hemzelf, zijn personeel dan wel door zijn inzendingen, op welke wijze ook, aan goederen van en/of personen werkzaam bij of in opdracht van de organisatoren wordt veroorzaakt. De deelnemer vrijwaart de organisatoren voor alle aanspraken die anderen ter zake zouden kunnen doen gelden. Deelnemers verplichten zich om de reglementen, wettelijke regelgeving en / of aanwijzingen van de organisatoren na te volgen. In gevallen waarin de reglementen en / of wettelijke regelgeving niet voorziet, beslissen de organisatoren. Bij het niet nakomen van deze verplichtingen heeft de organisatie het recht om de betrokken deelnemer(s) onmiddellijk van deelname uit te sluiten zonder restitutie van het inschrijfgeld. Eventuele schade door toedoen van deelnemer(s) dienen vergoed te worden. Bij annulering wordt het standgeld minus €10,00 administratiekosten terugbetaald indien de annulering minstens 48 uur voor aanvang van het evenement plaatsvindt en de toegangsbewijzen voor aanvang geretourneerd zijn.
Brand- en veiligheidsvoorschriften:
Het is verboden te roken en open vuur te hebben.
De (groene) deur ontgrendelingsknoppen, panieksluitingen en brandhaspels dienen bereikbaar, bedienbaar en zichtbaar te zijn. Brandweer ingangen, doorgangen, uitgangen, gangpaden, trappen en vluchtwegen moeten over de volle breedte worden vrijgehouden.
Kabels, snoeren e.d.  die in gangpaden en vluchtwegen worden gelegd moeten goed vast geplakt worden.  
Aankleding mag geen brandgevaar opleveren en niet gemakkelijk ontvlambaar zijn. Bij brand mag het geen grote rookontwikkeling geven en moet vrijgehouden worden van spots, apparaten e.d. die warmte ontwikkelen.
Rondom het Autotron dient een rijbreedte van 3,5 meter vrij te zijn voor hulpdiensten.
Bevelen of aanwijzingen die betrekking hebben op de (brand)veiligheid moeten direct worden opgevolgd.
Handelingen in strijd met deze voorschriften – tenzij schriftelijk door het bevoegd gezag anders overeengekomen - kunnen worden beboet met een dwangsom.


Meer informatie over

Art.nr.:
Naam

e-mail

Vraag / opmerking